Algemene voorwaarden:

 1. Betrokken partijen:
  Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Kaarsen-cadeau, de leverancier, bij wie u via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.
 2. Totstandkoming overeenkomst:
  Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, van Kaarsen-cadeau langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.
 3. Aanbiedingen:
  Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Kaarsen-cadeau is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.
 4. Betalingsmethoden:
  Kaarsen-cadeau accepteert de volgende Off-line betalingsmethoden:
  Vooraf betaling middels overschrijving per bank.
  Contante betaling tijdens afhalen.
 5. Producten prijzen:
  Alle aangegeven prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten.
 6. Product kleuren:
  Alle getoonde kleuren zijn zo nauwkeurig mogelijk gefotografeerd maar aangezien het hier om handwerk producten gaat kan de kleur altijd iets afwijken van de getoonde afbeeldingen.
  Reclamatie op basis van kleur is dan ook niet mogelijk.
 7. Product maten:
  Alle vermelden maten zijn minimale afmetingen van de kaarsen.
 8. Product kleuren:
  Alle getoonde kleuren zijn zo nauwkeurig mogelijk gefotografeerd maar aangezien het hier om handwerk producten gaat kan de kleur altijd iets afwijken van de getoonde afbeeldingen.
 9. Levering:
  Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van Kaarsen-cadeau wiens product(en) u hebt besteld.
  Kaarsen-cadeau zal indien van toepassing verzendkosten toevoegen aan de op deze website vermelde prijzen.
  De levertijd bedraagt ten minste 3 werkdagen, tenzij in de productinformatie of op de betreffende website anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
 10. Ruilen:
  Wij werken zonder voorraad hetgeen betekend dat alle door U bestelde kaarsen exclusief voor U gemaakt worden en dus altijd vallen onder de categorie maatwerk / gepersonaliseerde producten.
  Als gevolg hiervan is ruilen niet mogelijk.
 11. Retourneren:
  Wij werken zonder voorraad hetgeen betekend dat alle door U bestelde kaarsen exclusief voor U gemaakt worden en dus altijd vallen onder de categorie maatwerk / gepersonaliseerde producten.
  Als gevolg hiervan is retourneren niet mogelijk.
 12. Reclamatie:
  Kaarsen-cadeau is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Kaarsen-cadeau het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.
  Zijn uw kaarsen verkeerd gegraveerd: hier geldt uw bestelling als bewijs, indien wij een fout gemaakt hebben zetten wij deze binnen de 72 uur recht en vervangen van de kaars.
 13. Aansprakelijkheid:
  Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van Kaarsen-cadeau wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van Kaarsen-cadeau zal in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van maximaal tweehonderdvijftig euro (€ 250,-). Aansprakelijkheid van Kaarsen-cadeau voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op Kaarsen-cadeau geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Kaarsen-cadeau dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.
 14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:
  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Kaarsen-cadeau en U is Nederlands recht van toepassing.